ENGLISH
HomeWie we zijnWat we doenOnze aanpakSuccesbewakingNieuwContact
Strategische vraagstukken Organisatievraagstukken

arrow Strategische vraagstukken

   

Herpositionering
Een financïele instelling ondervond negatieve effecten van het verdwijnen van de landsgrenzen binnen de Europese Gemeenschap. Door middel van financiële analyses zijn alternatieve markten onderkend.

Allianties
Gericht op het vormen van waardecreatie door samenwerkingsvormen. Elementen van samenwerking die hierbij aan de orde zijn gebracht: beoordeling beoogde synergievoordelen en kosten, vertrouwen en controle, spanning tussen samenwerking en concurrentie en beëindiging van inter-organisatorische samenwerking.

Business Case Management
De legitimatie voor een significante aanpassing aan een organisatie wordt kwantitatief en kwalitatief onderbouwd in een business case. Hierin worden samenhangende risico's, baten en planningen weergegeven. Dit maakt onderbouwde besluitvorming mogelijk bij aanvang van en gedurende de verandering.

Bij Strategische vraagstukken hanteren wij diverse benaderingen afhankelijk van het soort vraagstuk.

Ten eerste zijn er vraagstukken die: ingrijpend en complex zijn, van belang zijn voor de continuïteit van de organisatie, meerdere belanghebbenden hebben en geen eenduidig antwoord kennen. Deze vragen benaderen wij: als een paradox, met de vraag 'wat is de vraag?', met een rigoureuze analyse, met een dialoog en als een proces. Dit leidt tot strategische antwoorden die relevant en uitvoerbaar zijn, uitstijgen boven het compromis en door iedereen gedragen worden.

Ten tweede zijn er vraagstukken waarbij het gaat om de concretisering of opzet van een strategie. Ook voor dit soort type vraag kennen wij een specifieke aanpak. In een aantal concrete stappen maken wij een analyse van de interne en externe omgeving, bepalen wij op basis hiervan wat de strategie moet zijn en maken wij deze meetbaar om in de praktijk te kunnen implementeren en evalueren.

Binnen Strategische vraagstukken richten wij ons op de volgende deelgebieden:
 Visievorming en positionering
 Samenwerking en fusies
 Besturing en organisatie
 Strategische planning
 Innovatie

Enkele voorbeelden uit onze opdrachtenportfolio:

Internationale expansie
Voor een succesvolle, internationale Fast Food organisatie is een international business development plan ontwikkeld. Dit plan levert de voorstellen en onderbouwing voor besluitvorming, budgettering en het opzetten van de benodigde activiteiten. Deze grondige planning draagt bij aan een succesvolle ontwikkeling, implementatie en uitvoering van internationale handel en investeringsactiviteiten.